Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

 

De consument heeft het recht aan Toys & Teach mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling

 

van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de

 

levering van het product door middel van een aangetekend schrijven te richten aan Toys & Teach. De

 

rechtstreekse kosten voor het terugzenden naar Toys & Teach door de consument vallen ten laste van de

 

consument, tenzij het geleverde product niet in overeenstemming is met de beschrijving van het aanbod of er

 

niet werd voldaan door de verkoper aan zijn informatieverplichting.

 

________________________________________

 

Ondernemingsgegevens: SOPO Management, Everselstraat 76, 3580 Beringen

Ondernemingsnummer : BE 0840 725 526

 

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

 

De elektronische webwinkel van Toys & Teach biedt

 

haar klanten de mogelijkheid om houten en educatief speelgoed online aan te kopen.

 

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het online assortiment en elke

 

aankoop die de klant online plaatst bij Toys & Teach.

 

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen

 

algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing

 

zijn.

 

Iedere gebruiker die een aankoop wenst te verrichten bevestigt een natuurlijk persoon, niet-handelaar en

 

handelingsbevoegd te zijn. Eenieder die krachtens het bepaalde in artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk

 

Wetboek onbekwaam is verklaard, mag onder geen beding aankopen verrichten op de Site. Het raadplegen

 

van de Site en de diensten die er worden aangeboden vallen onder de bevoegdheid van de wettelijke vertegenwoordiger.

 

Die wettelijke vertegenwoordiger dient onderhavige bepalingen na te leven.

 

Artikel 2: Prijs

 

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien

 

vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende

 

foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

 

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend

 

bestemd voor normaal gebruik.

 

Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld,

 

is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is.

 

Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze,

 

verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze winkel.

 

Toys & Teach is wat de juistheid, actualiteit of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot

 

een middelenverbintenis. Toys & Teach is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en is onderhevig aan de actualiteit van de voorraad. Na

 

verificatie van de voorraad en de mogelijkheid tot levering ontvangt de klant een expliciete bevestiging van

 

zijn order in geval de desbetreffende artikelen nog voorradig zijn.

 

Toys & Teach is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan

 

te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

 

Online bestellingen kunnen geweigerd worden indien het product voor de online betaling intussen reeds verkocht is.

De klant zal via een e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden.

 

Artikel 4: Online aankopen

 

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het assortiment online aan te kopen.

 

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant zijn bestelling heeft ingevoerd door op de ‘bestelbutton’

 

te klikken. Nadien ontvangt de klant een bevestigingsmail van Toys & Teach voor zover de bestelling kan

 

worden aanvaard (cfr. art. 3). De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail

 

aangeduide leverplaats. Deze bevestigingsmail bevat ook een kopie van de Algemene Voorwaarden.

 

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 

- via kredietkaart

- via overschrijving

- via bankkaart

 

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom

 

van Toys & Teach.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt

 

er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Toys & Teach te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder

 

die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 6: Klachten

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de

 

levering (d.i. gebrek aan overeenstemming), moet onmiddellijk worden gemeld en uiterlijk binnen de twee

 

maanden te rekenen vanaf de dag waarop dit gebrek wordt vastgesteld, op straffe van verval van elk recht (OF

 

met compleet verlies van rechten bij laattijdige melding).

 

Wanneer een consument een geschil heeft met een ondernemer en hem hierover reeds heeft geraadpleegd,

 

dan heeft de consument de mogelijkheid om raad te vragen of klacht neer te leggen bij BeCommerce. www.becommerce.be “

 

Artikel 7: Garantie

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van

 

consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. De wettelijke garantietermijn van twee jaar is

 

onverkort geldig vanaf de datum van levering.

 

Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik (door de gebruiker zelf

 

of door derden), vallen niet onder de garantie en zijn dusdanig geen gebrek aan overeenstemming.

 

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant bij gebreken

 

vooraf contact op te nemen met de klantendienst ([email protected]) waarna de klant het artikel (met aankoopbewijs)

 

op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Toys & Teach, Everselstraat 76, 3580 Beringen.

 

De Gebruiker dient op een goed zichtbare wijze aan te duiden waar het artikel een gebrek vertoont. De garantiedienst

 

van de verkoper zal vervolgens contact opnemen met de leverancier van de producten, die een

 

beslissing neemt of een gebrek bestaat aan de producten die binnen de garantie valt. Indien dit niet het geval

 

is, zullen de producten onhersteld worden terugbezorgd aan de gebruiker.

 

De artikelen moeten volledig teruggebracht en alle accessoires dienen mee te worden teruggebracht of

 

teruggezonden. artikelen moeten wegens de aard van deze producten aantoonbaar goed onderhouden zijn

 

om onder garantie te kunnen vallen.

 

Elk gebrek dient binnen de 2 maanden vanaf de dag van vaststelling te worden gemeld. Nadien vervalt elk

 

recht op herstelling of vervanging.

 

Artikel 8: Verzakingstermijn

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen

 

online aankopen.

 

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling

 

van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van

 

het product.

 

Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering

 

contact opnemen met de klantendienst ([email protected]) en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de

 

levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Toy-teach.com .

 

Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden

 

terugbezorgd. De rechtstreekse kosten voor het terugzenden naar Toys & Teach door de consument vallen

 

volledig ten laste van de consument, tenzij de consument kan aantonen dat het geleverde product niet in

 

overeenstemming zou zijn met de beschrijving van het aanbod.

 

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren,

 

gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

 

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

 

- verkeerd gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen

 

- licht versleten artikelen

 

- geheel of gedeeltelijk versleten artikelen

 

- artikelen die overdreven slijtage vertonen

 

- artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd

 

- artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt

 

- artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

 

Artikel 9: Privacy

 

De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de gebruiker te

 

verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de gebruiker worden opgegeven

 

op het ogenblik van de bestelling als onrechtstreeks (vb. via gebruik van cookies, hetgeen korte datastrings

 

zijn op de computer van de gebruiker van de site die de verkoper toelaat de inhoud en de lay-out van de site

 

optimaal op de gebruiker ervan af te stemmen).

 

 

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake persoonlijke

 

gegevens, heeft de gebruiker ten allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen, te verbeteren

 

en te laten verwijderen indien zij niet langer informatie wensen te ontvangen omtrent onze activiteiten.

 

Hiervoor kunnen zij schriftelijk contact opnemen met de klantendienst van de verkoper.De klant is zelf

 

verantwoordelijk voor het garanderen van de vertrouwelijkheid van zijn logingegevens en paswoord.

 

Toys & Teach houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de

 

internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons

 

contacteren op [email protected] .

 

Artikel 10: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

 

Indien onverschillig welke bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal

 

dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

 

Het nalaten op gelijk welk moment door Toys & Teach om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten

 

af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke

 

bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 11: Klantendienst

 

De klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0) 475 41 10 02, via e-mail op [email protected]

 

of per post op het volgende adres Toys & Teach, Everselstraat 76, 3580 Beringen.

 

Artikel 12: Wijziging voorwaarden

 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de

 

algemene verkoopsvoorwaarden van Toys & Teach. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

 

Toys & Teach kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging,

 

houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden. dere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop

 

na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

 

Artikel 13: Bewijs

 

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 14: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake

 

toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende

 

roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Hasselt bevoegd.

 

Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten

 

met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met

 

inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan

 

BeCommerce.

 

Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn

 

klacht eerst binnen redelijke termijn aan de ondernemer heeft voorgelegd.

 

De ondernemer is gebonden aan deze keuze van de consument om een geschil voor te leggen aan BeCommerce.

 

Wanneer de ondernemer de tussenkomst aanvraagt zal de consument binnen vijf weken na een daartoe

 

door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, zich schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst

 

dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze

 

van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor

 

te leggen aan de bevoegde rechter.

 

BeCommerce doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in hun Huishoudelijk Reglement.

 

De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

 

De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer

 

surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten

 

feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak

 

is gewezen.”

 

Artikel 15: Algemene bepalingen

 

Deze site is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de gebruiker over de activiteiten

 

van de verkoper.

 

De verkoper heeft m.b.t. de toegang tot de site, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een

 

inspanningsverbintenis.

 

Toys & Teach stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de site op ieder ogenblik toegankelijk is voor een

 

normaal aantal gebruikers. De verkoper heeft echter op ieder ogenblik het recht de site geheel of gedeeltelijk

 

op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of wegens enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande

 

waarschuwing.

 

Toys & Teach kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van

 

internet, meerbepaald door een panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus

 

noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat

 

door de rechtspraak als overmacht wordt aanzien. Toys & Teach draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid

 

voor eventuele onrechtstreekse schade.

 

Toys & Teach is niet aansprakelijk indien de leveringstermijn overschreden wordt door toedoen van de vervoerder,

 

evenmin bij verlies van de artikelen of bij staking. De gebruiker is op de hoogte van de transportrisico’s

 

en dient vragen in dat verband te richten aan de vervoerder.

 

Artikel 16: Intellectuele eigendom

 

Alle onderdelen van de site van Toys & Teach, zowel de visuele elementen als de geluidselementen, inclusief de

 

daarvoor gebruikte technologie, zijn beschermd door auteursrechten, merken of brevetten of meer algemeen

 

door de wet op de intellectuele eigendom. Zij zijn de exclusieve eigendom van Toys & Teach.

 

Onverminderd de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten is reproductie,

 

verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële

 

doeleinden van het geheel of een deel van deze site verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke

 

toestemming van Toys & Teach.

 

Neem contact op

 

Neem vrijblijvend contact met ons via onderstaande nummer.

 

+32 (0)475 41 10 02 .